wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 

AnasayfaHakk�m�zdaEtkinlikler�zelliklerimizFoto�raflar�m�zZiyaret�i DefteriBize Ula��n

 

Pembe Mavi Anaokulu,
Bas�nda Biz

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Bebe�im ve Biz Dergisi ile R�portaj

 

 20 y�ll�k tecr�besini, yeni ve bilimsel metotlarla birle�tiren Pembe Mavi Anaokulu �ocuklar�n ruhsal zihinsel, yarat�c�l�k gibi geli�im alanlar�n� �n planda tutuyor.Yarat�c� bireyler yeti�tirmeyi ama�l�yor.

Pembe Mavi Anaokulu'nun kurucusu Dilek Toros ile, okul �ncesi e�itimin �nemi ve okullar�nda uygulanan e�itim hakk�nda konu�tuk.

 

Bebe�im ve Biz Dergisi:Okul �ncesi e�itim neden �nemlidir?

 

Pembe Mavi Anaokulu:Okul �ncesi e�itimin �ocuklar, aileler ve toplum a��s�ndan b�y�k yarar� var.

0-6 ya� aras�n� kapsayan erken �ocukluk d�nemi, �ocu�un en h�zl� geli�ti�i d�nem. Beyin yap�s� ve fonksiyonlar�n�n geli�iminin ��te ikilik b�l�m� 3-4 ya� aras�nda tamamlan�yor. Erken �ocukluk d�nemindeki deneyimler, beynin �al��ma bi�imi i�in belirleyicidir. Yap�lan �al��malar, okul �ncesi e�itim alan �ocuklarda, okula devam oran�n�n ve okul ba�ar�s�n�n daha y�ksek oldu�unu g�stermi�tir. Okul �ncesi e�itim, sosyal ve duygusal geli�imi, destekleyerek, yeti�kinlik d�neminde de ki�ilerin daha �retici ve verimli olmalar�n�, sahip olduklar� potansiyeli tam olarak kullanmalar�n� sa�lar.

 

Bebe�im ve Biz Dergisi: Anne ve babalar Pembe Mavi Anaokulunu neden tercih etmeli?

 

Pembe Mavi Anaokulu: Pembe Mavi Anaokulu 1989'dan beri Levent'te okul �ncesi e�itim kurumu olarak faaliyet g�steriyor. Yani anaokulumuzun 20.ya��n� kutluyoruz. 20 y�l�m�z�n verdi�i deneyim ve tecr�beyle beraber yeni geli�meleri de takip ediyoruz. Mezun etti�imiz ��rencilerin, �niversiteyi bitirip, profesyonel hayat�n i�inde yer almalar�, hepimiz i�in gurur verici. Bizim en b�y�k referans�m�z 500'e yakla�an mezunlar�m�zd�r."�ocu�unuz g�z�n�z�n �n�nde" slogan�yla internetten canl� yay�n yap�yoruz. Okulumuz pedagogu ba�ta olmak �zere, ��retmenlerimiz �ok uzun y�llard�r bizimle �al���yorlar. Uzun d�nemler beraber �al��man�n avantaj�,��retmenin de, y�neticinin de �ocu�a ayn� paralelde bakmay� ba�armalar� ve bunu devam ettirebilmeleridir.

 

Bebe�im ve Biz  Dergisi:�ocuklar burada g�nlerini nas�l ge�iriyor?

 

Pembe Mavi Anaokulu: S�n�f ��retmenleriyle dergi ve faaliyet �al��malar� d���nda, yabanc� dil �ocuklara tan�t�larak, onlar�n ileride dil ��renmeleri i�in alt yap� olu�turmay� ama�l�yoruz. Yabanc� bir dilin ��renilmesi s�reklilik gerektirdi�inden, haftan�n 3 g�n� ya� gruplar�n�n dikkat s�resine g�re yabanc� dil dersi veriliyor. Konusunun e�itimini alm��, uzman ��retmenlerimiz taraf�ndan da, m�zik, halk oyunlar�, satran� ve yarat�c� drama dersleri veriliyor. Her �ocuk farkl�l�k g�steriyor. Bunun i�in �ocuklar pedagog ve ��retmenleri taraf�nda �ok iyi g�zleniyor ve her ya�a uygun geli�im takip formlar� ile velilere bilgi veriliyor. Aile ve okul i�birli�inin sa�lanmas� i�in belirli periyotlarla toplant�lar d�zenleniyor.

 

Bebe�im ve Biz Dergisi: �ocuklar genelde anaokuluna ba�lang��ta zorlan�yorlar. Bunun i�in neler �neriyorsunuz?

 

 Pembe Mavi Anaokulu:Biz Pembe Mavi anaokulu olarak ebeveynlere ilk �nce kendilerinin haz�r olup olmad�klar�n� soruyoruz. ��nk� anne-baba e�er �aresizlik, su�luluk kayg� ve endi�e duyuyorsa, bu duygular� �ocu�a yans�tmas� s�z konusu olabiliyor.�ocuk bir hafta �nceden okula ba�layaca�� konusunda bilgilendirilmeli ve psikolojik olarak haz�rlanmal�d�r. Ayr�ca ilk d�nemlerde anne ya da baban�n varl��� �ocukta g�ven duygusunu olu�turacakt�r, ��nk� �ocuk yabanc� ve farkl� bir ortama giriyor. Yabanc� arkada� ve ��retmenlere al���rken, yak�n birinin varl��� �ocu�u rahatlatacakt�r. Tabi ki, en sa�l�kl�s� �ocu�un ilk d�nemlerde k�sa s�reli�ine b�rak�lmas� ve takip eden g�nlerde s�renin uzat�lmas�d�r. 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 

Copyrigt by Cenwebdizayn 0537 654 10 25

 

 

jordan 4 columbia oreo 4s jordan 4 columbia jordan 7 French blue jordan 4 oreo oreo 4s oreo 4s French blue 7s oreo 4s oreo 4s jordan 4 columbia oreo 4s columbia 4s jordan 4 columbia columbia 4s jordan 7 French blue French blue 7s oreo 4s columbia 4s columbia 4s jordan 7 French blue jordan retro 7 French blue 7s jordan 4 oreo jordan 4 columbia oreo 4s French blue 7s jordan 4 columbia 4s oreo 4s jordan 4 oreo jordan 4 oreo jordan 4 oreo jordan 4 oreo oreo 4s jordan retro 7 oreo 4s jordan 4 columbia French blue 7s French blue 7s