wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Air Jordan 3 Vendita, Air Jordan Retro 93, Air Jordan Scarpe Italia, Air Jordan Spizike Compra Air Jordan Vendita Eu, Air Jordan Retro 7, Air Jordan 5 Retro Ebay, Nike Jordan 3, Air Jordan Retro 11, Negozi Jordan Italia, Air Jordan Spizike, Jordan Shop New York, Air Jordan 4 Ebay, Air Jordan Shop Online, Air Jordan 6 Italia, Air Jordan 3, Nike Jordan 4, Air Jordan 1 Retro 93, Air Jordan 10, Jordan Shoes Milano,

 

ANASAYFAHakk�m�zdaEtkinlikler�zelliklerimizFoto�raflar�m�zZiyaret�i DefteriRehberlik B�lteniBize Ula��n

  Bas�nda Biz

 

Pembe Mavi Anaokulu

 Aktivitelerimiz

 

 
 
 

 

M�zik ve dans :�ocuklar�n ritim duygusunu geli�tirir kendilerini rahat ifade edebilmelerini ve de�arj olmalar�n� sa�lar.  �ocuklar�n m�zik ve dans e�li�inde birbirleriyle daha rahat ileti�im kurduklar� g�zlenmektedir.

  

                         

                                                  

^ngilizce:Yabanc� dili �ocuklara tan�tarak ileride dil ��renmeleri i�in altyap� olu�turmak ama�lanm��t�r.�ngilizce derslerimiz haftada �� g�n ya� gruplar�n�n dikkat s�releri dikkate al�narak verilmektedir.Anaokulumuzda yabanc� dil �nce dinlenir,sonra s�zc�klere ge�ilir ve sonunda konu�ma ba�lar.

NSeramik:�nsano�lunun en eski dostu topra�� �ocuklar�m�zla bulu�turduk.


         

                                                 NEDEN SERAM�K?

��nk�;

 • Seramik yap�m� b�y�k k���k kas motor koordinasyonunun geli�imine,el g�z koordinasyonunun geli�iminin desteklenmesine,
 • Estetik artistik becerilerin geli�mesine yard�m eder.
 • Ak�c� ifade edici dil geli�iminin desteklenmesine,sanatla ilgili kavramlar�n adland�r�labilmesine,
 • Payla�ma,i�birli�i kurma gruba uyum sa�lama gibi becerilerin geli�tirilmesi ve desteklenmesine destek olur.
 

Yarat�c� Drama:�ocuklar�n yarat�c�l���n� geli�tirir.Yarat�c� drama �ocuklar�n karar verme ve sorun ��zme yetilerini artt�r�r.

G�� kazanma ve sorumluluk ta��ma �ans� kazan�rlar.Drama kat�l�mc�lar i�in �z sayg�lar�n� de�er yarg�lar�n� ve hepsinin �tesinde kendi ya�ant�lar� �zerinde etki ve kontrollerini denemede ki�isel g��lerini artt�rma imkanlar� kazand�r�r.

 

 

 

         

                                                         NEDEN DRAMA?

��nk�;

 

 • Sosyalle�meye katk�da bulunur.

 • �ocu�un kendini ifade etmesini sa�lar.

 • Demokrasi ve e�itlik duygusunu geli�tirir.

 • Yarat�c� d���nme ve yarat�c� ifadede etkili olur.

 • �ocuklar�n �at��malarla olumlu bi�imde ba�etmesine olanak sa�lar.

 • En b�y�k katk�s� t�pk� �ocuk oyunlar�ndaki gibi,kurgu ve ger�eklik  aras�ndaki metaforik dili kurmas� ve geli�tirmesidir.

 • Dramada �ocuk oyun oynad���n�n bilincindedir ve bundan b�y�k bir haz duyar Buda estetik hazza yak�n bir haz duygusudur.

 • Mutluluk duygusu yarat�r, �ocuklar� ne�elendirir.,umut ve iyimserlik duygular� yarat�r.

.Satran�:Satranc�n,�ocuklar�n problem ��zme ve muhakeme yeteneklerine sa�lad��� katk� bir �ok �lkede kan�tlanm��t�r.

 

         

                                                         NEDEN SATRAN�?

��nk�,

 • �ocuklar�n� zekalar�n� geli�tirmektedir.

 • Odaklanma yeteneklerini geli�tirmektedir.

 • Dikkatle g�zlemleme yetene�i kazand�r�r.

 • Bir seri olay� daha olmadan g�z�nde canland�rabilmeyi ��retir.�ng�r� yeteneklerini geli�tirir.

 • �ok farkl� se�enekler aras�nda se�im yapabilme,en do�ru karar� verebilmeyi sa�lar.

 • Karar verme s�recinde kuvvetli analiz ve planlama �zellikleri kuvvetlenir.

  ANAD�L� ETK�NL�KLER�

  &  Masal Hikayeler
  B  Parmak Oyunu (Parmak oyunu �ocuklara hayal g��lerini s�n�rs�z kullanma imkan� verir.)


  SOSYAL AKT�V�TELER

  v Geziler
   
  Tiyatro
   ?Kukla G�sterisi
   
  Balolar
    Mutfak faaliyetleri ( kurabiye yap�m� vs. )

  ''   Do�um g�n� kutlamalar�

   J Pijama Partisi

   

   

   

  

 
 

Tasar�m Cenwebdizayn 0537 654 10 25

 

 

oreo 4s oreo 4s oreo 4s oreo 4s columbia 4s French blue 7s jordan 4 columbia jordan 4 oreo oreo 4s oreo 4s columbia 4s oreo 4s oreo 4s jordan 4 oreo columbia 4s oreo 4s oreo 4s oreo 4s jordan retro 4 jordan 4 oreo jordan 4 columbia jordan 4 columbia oreo 4s French blue 7s oreo 4s French blue 7s oreo 4s columbia 4s oreo 4s oreo 4s oreo 4s columbia 4s jordan 4 oreo French blue 7s oreo 4s jordan 4 columbia columbia 4s jordan 4 columbia oreo 4s jordan 4 oreo