wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

  AnasayfaHakk�m�zdaEtkinlikler�zelliklerimizFoto�raflar�m�zZiyaret�i DefteriRehberlik B�lteniBize Ula��n
 

 

Pembe Mavi Anaokulu,
Rehberlik B�lteni - 1

 

 
 
 

 

 

  

   �ocu�unuz, ya�am�ndaki ilk ger�ek sosyal deneyimiyle kar�� kar��ya bulunmaktad�r.�lk olarak, okula ba�lamadan bir ka� ay ya da bir ka� hafta �ncesinden ba�layan bir haz�rl�k olmas�na dikkat �ekmek gerekir. Okula haz�rl�k, �ocu�un okul e�yalar�n� temin etmekten, onun i�in iyi bir okul se�mekten �ok daha geni� ve derin anlamlar ifade eder. Anaokuluna ba�layan �ocu�unuz,  merkez oldu�u ve t�m ilginin �zerinde oldu�u bir ortamdan uzakla��p ilgiyi, sevgiyi payla�t���, bir d�zen i�inde ve grup halinde hareket etti�i, beklemeyi, sabretmeyi ��rendi�i, t�m ihtiya�lar�n� kar��lamas� i�in desteklendi�i bir ortama ad�m at�yor.

�ocu�unuzun hayat�ndaki bu k�kl� de�i�iklik fark� davran��lar�nda alt yap�s�n� haz�rl�yor. Bu ge�i� d�nemini sa�l�kl� atlatabilmesi i�in ailenin okulla kar��l�kl� daha yo�un bir ili�ki kurmas�n� zorunlu k�lmaktad�r.

 

ANAOKULU �OCU�UNUZA NE KAZANDIRIR?

 

Anaokulu, �ocu�a bilgi aktarmaktan �ok, �ocu�un i�inde var olan yeteneklerin ortaya ��kart�l�p serpilip geli�mesine yard�mc� olur. �ocuk, anaokulunda do�as�na uygun olarak yap�land�r�lm�� bir ortamda oyun oynar, ya��tlar�yla ileti�im kurarak payla�ma ve i�birli�i duygular�n� geli�tirir.Ayr�ca, kendi haklar�n� korurken, ba�kalar�n�n �zg�rl���n� de zedelememeyi ��renir. �teki ile s�n�rlar�n� ay�rt eden �ocuk, b�ylece kendi ki�ilik �izgilerini bulur ve benlik alg�s� geli�imine ba�l� olarak, kendine y�nelik olumlu tutumlar geli�tirir.

��ocuk merkezli s�n�f� ortamlar�nda, faaliyet alan� olarak kitapl�k k��esini, legolar, m�knat�sl� oyuncaklar, tren raylar� vb k��esini se�me hakk�na sahip olan �ocuklar�m�z;

-Kendi zaman ve enerjisini gerekti�i gibi kullanarak, neyi nas�l yapaca��na ili�kin tercihler yapma ve karar alma f�rsat� bulur.

-Kendi se�tikleri ama�lar� ve g�revleri �zg�r bir bi�imde ve sorumlulukla tan�mlama ve yeteneklerini geli�tirme f�rsat� bulur.

-Arkada�lar ve yeti�kinlerle ortak planlamalar yapma ve ortak kararlar alma, payla�ma ve i�birli�i yapma, d���ncelerini dile getirme ve ba�kalar�na iletme f�rsatlar� elde eder.

 

�ocuklar, sosyal ya�am�m�z� d�zenleyen kurallara uyma al��kanl�klar�n� burada kazanacak.Kurallar� ��renme ile birlikte d�zenli olma, belli bir saatte yat�p belli saatte kalkma, belli saatlerde yemek yeme vb. al��kanl��� kazan�r.

 

D�nyas�na yeni kat�lan ��retmenleri ve arkada�lar�, hayat�n�n �nemli varl�klar� olacak.

Ya�ayarak, deneyerek ��renme f�rsat� elde edecek. S�rekli ili�kiler kurup, ili�kilerini y�r�tmeyi ��renecek.Problem ��zecek, yarat�c�l���n� geli�tirecek.Kendi yeteneklerini fark edecek, kendisini tan�maya ba�layacak ve �zg�veni geli�ecek.�ocu�unuz ya��tlar�yla ili�kiye girerek birlikte ya�amay�, yemek yemeyi, uyumay� ve oynamay� ��renecek.B�ylece ba�kalar�n�n �zg�rl���nden haberdar olacak.�Ben� ve �ba�kas�� kavramlar�n�n bilincine vararak yard�mla�ma ve i�birli�i duygusunu geli�tirir.

 

�OCU�UNUZ OKULA BA�LARKEN NELER YAPAB�L�RS�N�Z?

 

 Anneye fazla ba��ml� olan ve evde kural ��retilmemi�, sorumluluk verilmemi� olan �ocuklar i�in anne-babalar daha fazla kayg� duymaktad�rlar. ��nk� genellikle bu �ocuklar daha fazla uyum problemi ya�amaktad�rlar.�ncesinde kural ve s�n�r ��retilen, sabretmeyi ve beklemeyi ��renen ve anne ile ba��ml�l�k ili�kisi yerine ba��ms�zl�k �zelli�ini kazanan bir �ocuk yuvaya ba�lamak konusunda pek bir sorun ya�amayacakt�r.Yeni ba�lad��� d�nemde �ocu�unuza fazla soru sormak, yuvay� fazla �vmek, ne yedi�iyle fazla ilgilenmek �ocu�unuzun uyumunu bozabilmektedir.�ocu�unuz ile ilgili bilgileri �ocu�unuz yan�n�zda de�ilken yuva yetkilisinden almal�s�n�z.�ocu�unuzu sorularla bunaltmak yerine kendi anlatt��� bir �ey olursa onu dinleyip, ne kadar takdir etti�inizi ve okula ba�lad��� i�in onunla ne kadar gurur duydu�unuzu belirtebiliriniz.

�ocuklar�m�z�n yeni ortamlara uyum yetene�i �ok y�ksektir.Ancak onlar�n bu uyum yeteneklerinin sizler taraf�ndan desteklenmesi gerekir. �ocu�unuzun �nemli bir ad�m atmakta oldu�un kabul etmeniz ve onu desteklemeniz �nemli olmakla birlikte, fark�nda olarak veya olmayarak, bu de�i�iklik konusunun �zerinde �ok fazla durman�z, ya�ayaca�� de�i�ikli�i �ok fazla vurgulaman�z �ocu�unuzun kayg�s�n� artt�rabilir. �ocu�un anaokuluna rahat bir �ekilde uyum sa�lamas� ve burada mutlu olmas� i�in �ncelikle siz anne-babalar�n bu konuda kararl�, rahat ve emin davranmas� �ok �nemlidir. �ocu�u anaokuluna g�nderme karar� konusunda ne kadar sakin ve emin davran�rsan�z, �ocu�unuz da kendini o kadar g�vende hissedecektir.Sizlerin en ufak bir g�vensizlik ya da teredd�t g�stermesi ise �ocu�unuzun g�vensizlik hissine ve kayg�s�n� �iddetlendirebilir.

Her �eyden �nce kararl� bir tutum i�inde olman�z �ocu�unuzun okula uyumu konusuna �nemli bir etkendir. �ocu�un anaokulunu reddetmesi haline, anne-baba, b�y�kanne ve b�y�kbaba herhangi birinin �ocuktan yana tutumu ona g�� verir ve tepkisi b�y�r.Okula gidi�inin t�m aile �yelerince desteklenmesi beklenir. Bu ama�la aile bireyleri, �ocu�un kuruma gitmesi konusunda g�r�� birli�i i�inde olmal�d�r.�ocuk servise ya da anaokuluna, ba��ml� olmad��� ebeveyni taraf�ndan g�t�r�lmeli, okula gitme konusunda hi� bir �ekilde �d�n verilmemelidir.

Bu a��klamalar kapsam�nda, anne-baban�n �ocu�un anaokuluna ba�lamas�yla birlikte yapmas� gerekenler a�a��daki �ekilde �zetlenebilir.

 

*Ba�layaca�� anaokulunu tan�t�n.

 

*Anaokulu i�in al��veri� g�n� d�zenleyin.O g�n sadece anaokulu i�in al��veri� yap�n.

 

*Okula ba�layaca�� g�n evden oyunca��, kitab�n� veya kendisi i�in �nemli olan e�yas�n� almas�na izin verin.

 

*Anaokuluna giderken yolda �ark� s�yleyin.Okulda neler yapaca��n� konu�un.Siz evde veya i�te neler yapaca��n�z� konu�un.

 

*�ocu�unuz servisle al�nacak ise �g�le g�le� demekten ka��n�n.Bunun yerine �sonra g�r���r�z� kelimelerini terih edin.

 

*Anaokuluna siz g�t�r�yorsan�z, ayr�l���n�z� uzatmay�n.

 

*�ocu�unuza ba�ard��� olaylar� hat�rlat�n.Kendini G�venini sa�lay�n.

 

*E�er �ocu�unuz o g�n anaokuluna gitmediyse, gitmedi�i g�n� kutlarcas�na ge�irmeyin. E�lenceli bir ortam yaratmay�n.

 

*Kendiniz rahat ve huzurlu olun.Asla endi�e ve kayg� ta��may�n ki, �ocu�unuzda siz rahat ve huzurlu oldu�unda kendini g�vende hissedecektir.

 

*Ya�ad��� stresle alay etmeyin, a�lamas�n� ele�tirmeyin, �a�laman i�in bir neden yok� diye hissetti�i duygular� ele�tirmeyin.

 

�ocuklar dinamik varl�klard�r. Ya�am�n en h�zl� geli�imi ve de�i�imi erken �ocukluk y�llar� yada okul �ncesi dedi�imiz y�llarda ya�an�r. �ocuklar�n bu dinamikli�e uyum sa�lamas�, onun temel ya�amsal beceleriyle yak�ndan ili�kilidir.Sa�lam duygusal temeller �zerine kurulan ki�ilikteki �ocuklar, ya�am�n bu yeni deneyimiyle ba� etmeye haz�rlanm�� demektir.

 

 

 

 

                                    

 

 

 
   
   
 

Web Tasar�m Cenwebdizayn 0537 654 10 25

 

 

columbia 4s jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 oreo jordan 4 columbia oreo 4s jordan 4 oreo jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 columbia French blue 7s French blue 7s French blue 7s French blue 7s jordan 4 columbia columbia 4s jordan 4 columbia oreo 4s columbia 4s columbia 4s jordan 7 French blue French blue 7s French blue 7s jordan retro 4 oreo 4s columbia 4s jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 jordan 7 French blue oreo 4s jordan 4 columbia jordan 7 French blue oreo 4s jordan 4 oreo jordan 4 columbia French blue 7s jordan 4 columbia columbia 4s French blue 7s