wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

  AnasayfaHakk�m�zdaEtkinlikler�zelliklerimizFoto�raflar�m�zZiyaret�i DefteriRehberlik B�lteniBize Ula��n
 

 

Pembe Mavi Anaokulu,
Rehberlik B�lteni- 2

 

 
 
 

 

 

  

 

   E�itimdeki ba�ar�n�n en �nemli anahtarlar�ndan biri, hi� ��phesi okul-aile ili�kileridir. Okul ve aile aras�ndaki ili�kinin kalitesi �ocu�un akademik, sosyal ve duygusal ya�ant�s�na yans�yabilmektedir. ��nk� okul aile ili�kilerinin kalitesi, e�itimsel s�re�lerin kalitesini de do�rudan etkilemektedir. E�itimsel s�re�teki kritik nokta, ili�kinin s�n�rlar�n�n net olmas� ba�ka bir deyi�le nerede ba�lay�p nerede bitece�inin �nceden belirlenmi� olmas� ile ilgilidir. ��nk� her ili�kinin kendine �zg� bir yap�s� ve s�n�rlar� vard�r. �zerinde durulmas� gereken nokta; okul-aile ili�kilerinin yap�s� ve s�n�rlar�n�n nas�l olmas� gerekti�i ile ilgilidir.

Okul-Aile �li�kilerinde hem okulun hem de ailelerin birbirlerine kar�� sorumluluklar� vard�r. Bu sorumluluklar�n ba��nda �ocuklar�n e�itimi ve geli�imi ile ilgili yap�lmas� gerekenler gelir. Okul ve aile ili�kileri i�indeki kar��l�kl� sorumluluklar yerine getirilmedi�inde sorunlar ortaya ��kabilir. B�ylesi bir durumda ili�ki karma��kla��r, y�r�tmesi zor bir hal al�r.Bu nedenle, okul ile aile aras�ndaki ili�kinin, bu ili�kiye ait sorumluluk ve s�n�rlar�n �ok iyi tan�nmas�, ortak bir anlay��a d�n��t�r�lmesi gerekir.B�ylece okul ve aile ili�kilerinde kalite sa�lanm�� olur.

Okul veliye kar�� temel sorumluluklar�ndan biri, ��renci ile ilgili s�re�leri de�erlendirirken, ortaya  ��kan sonu�lar� anne-babalarla d�r�st ve ger�ek�i bir bi�imde payla�mak ve bu payla��m� yaparken profesyonel bir �slup kullanmakt�r. Okullar�n ailelere kar�� di�er bir sorumlulu�u da, �ocukla ilgili d�zenli bilgilendirme yapmakt�r. Her anne-baba i�in �ocuklar� her �eyin �st�ndedir. �lgi ve yetenekleri, �st�n y�nleri vard�r. Ancak, �ocuklarla ilgili s�re�leri de�erlendirirken ger�ek�i yakla��lmal� ve objektif de�erlendirmeler yap�lmal�d�r. Aileler, �ocu�un okulda ge�irdi�i s�re i�inde neler ��rendi�i, ne t�r kazan�lar elde etti�i, varsa davran��lar�ndaki de�i�imler ve  ya�ad��� sorunlar�n neler oldu�unu bilme hakk�na sahiptirler.

Ailelerin de okul aile i�birli�inde �nemli g�revleri bulunmaktad�r. Bunlar;

 

-Okul y�netiminin ve s�n�f ��retmenlerinin ailelerden beklentisi; okuldaki toplant�lara kat�lma, istenilen evraklar� doldurma, okula davet edildi�inde gelme vb. g�revleri kapsayan resmi sorumluluklar

-Okul m�d�r�, grup ��retmenleri taraf�ndan belirtilen etkinliklerin aile kat�l�m� deste�iyle uygulananlar�n� destekleyici sorumluluklar

Okul ve aile ili�kilerinin olumlu boyutta ya�anabilmesi, ya�ant�lar�n kar��l�kl� olarak objektif payla��m� ile m�mk�nd�r. Bu noktada, anne-babalar�n �ocuklar� ile ilgili hassasiyetlerine ba�l� olarak sergileyebilecekleri �e�itli tutum ve davran��lar� ger�ek�i bir bi�imde tolere edebilme ve do�ru bir bi�imde y�nlendirme e�itimcilerin ba�l�ca sorumluluklar�ndan biridir. B�ylece okul-aile aras�ndaki ileti�im empatiye dayal�, daha uzla�mac� ve yap�c� olur. B�ylesi bir ileti�im sa�land���nda ileti�imin yap�s�nda olu�abilecek k�r�lmalar�n �n�ne ge�ilebilir ve ��z�me kolayl�kla ula��labilir.

Okul ve aile aras�nda kurulan ili�kinin kaliteli ve dengeli bir bi�imde y�r�t�lebilmesi i�in ileti�imin kar��l�kl� anlay�� ve g�vene dayal� olmas� gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 
   
   
 

Web Tasar�m Cenwebdizayn 0537 654 10 25

 

 

oreo 4s oreo 4s jordan 7 French blue jordan 4 oreo jordan retro 4 columbia 4s columbia 4s oreo 4s columbia 4s jordan 7 French blue jordan 4 columbia oreo 4s jordan retro 7 jordan 4 oreo jordan 7 French blue jordan 4 oreo oreo 4s oreo 4s jordan 4 oreo jordan 4 columbia French blue 7s jordan 4 oreo oreo 4s oreo 4s jordan 4 columbia jordan 4 columbia oreo 4s oreo 4s French blue 7s oreo 4s jordan 4 oreo jordan 4 oreo French blue 7s oreo 4s oreo 4s oreo 4s oreo 4s columbia 4s jordan 4 columbia French blue 7s