wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Jordans Uk, Air Jordan 4 Fire Red, Nike Jordan Roma, Jordans Spaccio, Air Jordan 4 Retro Prezzo, Air Jordan 3.5 Women, Air Jordan Italia Milano, Air Jordan 8 Retro, Jordan Shop London, Scarpe Jordan, Air Jordan 5 Grape, Air Jordan 10 Chicago, Air Jordan 2 Low, Negozio Jordan Londra, Jordan Shop Online, Air Jordan 4 Retro Red, Air Jordan 14, Nike Jordan Milano, Air Jordan Spizike Ebay, Air Jordan 3 Retro 88 Restock,

  AnasayfaHakk�m�zdaEtkinlikler�zelliklerimizFoto�raflar�m�zZiyaret�i DefteriRehberlik B�lteniBize Ula��n

 Bas�nda Biz

Pembe Mavi Anaokulu,
Ziyaret�i Defteri

G�r�� ve �nerilerinizi a�a��daki e-mail adresinden bize ula�t�rabilirsiz.

pembemavi89@gmail.com

 

 

 

 

 

-Gulay Altikulac

16 Ekim 2008 Sevgili Pembemavi ailesi, sizlerle tan��t�ktan sonra hayat�m�zdaki g�zel ve olumlu de�i�iklikler saymakla bitmez... Hayat�m�zda g�zel bir sayfa a�t�n�z pembe ve mavi renkli g�zel bir sayfa... Sizi tan�d���m�z i�in kendimizi sansli hissediyoruz... Yavrumuzu; GUVENLI ve SEFKATLI ellere teslim etmekten �ok mutluyuz... Gulay & Mikail ALTIKULAC

 

 

-Aydil Akyol

Burada ge�irdi�imiz s�re boyunca �ok mutlu olduk.K�z�m� hayat�mda ilk kez Pembe Mavi ��retmenleri sayesinde kendimden ay�rabildim.Bunu g�rev de�il, bir anne �efkatiyle ve ilgisiyle yapan bu �eker �al��anlar� b�t�n kalbimle kutluyorum.Hep mutlu olman�z dile�iyle..(28.6.2002 Pembe Mavi An�lar�m'dan al�nm��t�r

 

-Defne �elebio�lu

Sevgili Pembe Mavi,sizlerle ge�irdi�im g�zel g�nleri hi� unutmayaca��m .Bana g�sterdi�iniz yak�nl�k ve sevgi i�in �ok te�ekk�rler..2008/06/2002

 

-Zizi -Yusuf Yahya

Vidal'le beraber sizlere kat�ld���m�zdan beri ge�en 2,5 senelik zaman zarf�nda ailemizin bir par�as� oldu�unuzu ve sizleri hi�bir zaman unutmayaca��m�z� bilmenizi isteriz.Hepinize g�n�l dolusu sevgiler ve ba�ar�lar diliyoruz.27/06/2002


-Naziye Sancar

Merve, Pembe Mavi Anaokulu'na �ok severek ba�lad�, �ok severek devam etti, �ok �z�lerek ayr�l�yor.Evden ,llk defa ayr�lmas�nda s�cak bir ortamda bulundu�u i�in hi� g�z�m�z arkada kalmadan rahat�a b�rakabildik.Pembe Mavi'nin t�m ��retmen ve �al��anlar�na g�sterdikleri s�cak ilgiden dolay� �ok te�ekk�r ederim.28/06/2002

 

-Aydil Akyol

De�erli Pembe Mavi �al��anlar�;Burada ge�irdi�imiz bir sene boyunca �ok mutlu olduk.K�z�m� hayat�mda ilk kez Pembe Mavi ��retmenleri sayesinde kendimden ay�rabildim.Bunu g�rev de�il bir anne �efkatiyle ve ilgisiyle yapan �eker �al��anlar� b�t�n kalbimle kutluyorum..Hep mutlu olmam�z dile�iyle..28/06/2002

 

-Nezahat Tun�

Biricik k�z�m�z� emanet ettik, g�ven i�inde oldu�u i�in huzurlu olduk.Sizleri �ok seviyoruz.B�t�n ��retmenlere te�ekk�r ederiz.Gelecekte sizler gibi ki�ilerle kar��la�mak umudu ile ayr�l�yoruz.

20/06/2002


-Ayten-Suat P�nar

22 Ekim 2008 09:22Can�m�z� severek ve g�venerek g�nderdi�imiz yuvan�zdan ger�ekten �ok memnun kald�k.Kanada'ya gitti�imiz i�in ayr�l�yoruz.E�er T�rkiye'de ya�amaya karar verirsek yine g�r��ece�iz.Ba�ar�lar�n�z�n devam�n� dilerim.(7.9.2001 tarihli Pembe Mavi An�lar�m'dan al�nm��t�r)
 

-Merve Darman

Sevgili Pembe Mavi'nin t�m �al��anlar�,sizlere biricik o�lum Emir2i emanet ettim ve bug�n sa� salim mutluluk dolu bir �ocukla  buradan ayr�l�yorum.Sizlere, hi� bir g�n g�z�m arkada kalmadan �ocu�umu buraya b�rakt���m� d�r�st bir �ekilde s�yleyebilirim.Bu da san�yorum her�ey demek sizin i�in ba�ar�lar�n�z�n devam�n� dilerim.31/08/2001
-Nilg�n Zeylek

�mer burada �ok g�zel bir yaz ge�irdi, her �ey i�in te�ekk�rler.Karde�i de 2 y�l i�inde san�yorum sizlere kat�lacak.Kendi ba��na yemek yeme al��kanl���n� burada kazand�. Te�ekk�rler (31.8.2000 tarihli Pembe Mavi An�lar�m'dan al�nm��t�r)
 


-Fato� Kaya

Biricik o�lumuz Batuhan'a g�stermi� oldu�unuz ilgi, sevgi ve �evkatten dolay� hepinize tek tek te�ekk�r ediyorum. 27/7/2001 Pembe Mavi An�lar�m Defterinden al�nm��t�r.

 

-Adnan Eray-Biz Pembe Mavi"ye G�vendik...Her �ey 2,5 sene �nce bak�c� kad�n�n baz� mazeretlerinden dolay� gelemeyece�ini s�ylemesiyle ba�lad�.Bir pazartesi sabah� idi. O�lum Mert bir eli avucumda elimi s�k� s�k� tutuyor,di�er eli de baca��mda "Baba beni b�rakma" diye a�l�yordu. Bug�n ise diplomas�n� alm��, Pembe Mavi Anaokulu'nda arkada�l���, payla�may�,sevmeyi hayat�n okul �ncesini ya�am�� ve ��renmi� yeni okuluna haz�r bir Mert Eray var. Bunlar� ��reten ve ya�atan, her sabah ve her ak�am bizi kar��layan u�urlayan g�zlerinden ger�ek bir s�cakl�kla merhaba veya g�le g�le diyen ��retmenleriyle,okulun yemek�isi ve unuttuklar�m�zla biz Pembe Mavi'ye g�vendik pi�man olmad�k.Umar�m siz de bize kat�l�rs�n�z. 23/08/2001

 

G�k�e-G�l�in Bayram�cl�lar

G�k�e'nin hayat�n�n g�zelle�tirdiniz,benimkini kolayla�t�rd�n�z. Belki de onu benim kadar �ok sevdiniz.Size �ok te�ekk�r ederim.G�k�e'nin hayatla ve kendisiyle bu kadar bar���k olmas�n�n sebebisiniz.Arkada�l���m�z ve g�r��melerimiz hep s�recek.Her zaman bir kahvenizi i�meye u�rayabiliriz.Bizi �zleyin...

 


 

 

 

 

 
   
   
 

Web Tasar�m Cenwebdizayn 0537 654 10 25

 

 

oreo 4s jordan 4 columbia oreo 4s French blue 7s columbia 4s columbia 4s oreo 4s jordan 4 columbia columbia 4s oreo 4s columbia 4s jordan 4 columbia jordan 4 oreo jordan 4 oreo oreo 4s French blue 7s jordan 4 oreo French blue 7s oreo 4s jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 oreo oreo 4s oreo 4s jordan 4 columbia jordan 4 oreo jordan 4 oreo oreo 4s columbia 4s columbia 4s jordan retro 7 jordan 4 oreo French blue 7s jordan retro 7 French blue 7s oreo 4s oreo 4s French blue 7s French blue 7s oreo 4s
michael kors australia ray ban australia polo ralph lauren australia